Slamsugning & Högtrycksspolning

Mantum erbjuder kompletta tjänster inom slamsugning och högtrycksspolning.

Slamsugning & Högtrycksspolning

Resurserna passar till alla tänkbara åtaganden inom området. Våra tjänster riktar sig till kommuner, företag och privatpersoner. Att utföra uppdrag inom slamsugning och högtrycksspolning ställer höga krav på såväl fordon som förare. Det är högteknologisk och kraftfull utrustning som möjliggör dessa tjänster och det krävs att personalen är rätt utbildad och noggrann i utförandet. Vår fordonspark består av sugbilar, spolbilar, kombinerade sug och spolbilar samt torrsugsbilar.

Mantum eftersträvar hög flexibilitet och anpassning sker efter kundens behov. Vi är väl förberedda på de krav som kunden ställer på leveransprecision, giltiga tillstånd och rätt utbildning på förarna. Självklart erbjuder vi dessa tjänster på icke ordinarie arbetstid.

Jourtelefon 070-545 70 44 går alltid att ringa – bra att veta när avloppet strular!

Högtrycksspolning

Med våra spolbilar kan vi utföra alla typer av högtrycksspolningar. Vi spolar bland annat ledningar, rör, toaletter, köksavlopp, kulvertar, vägtrummor, industriavloppsledningar, gatubrunnar och djupare brunnar.

Slamsugning

Våra slamsugningsbilar har kapacitet till att utföra de flesta typer av slamtömningar. Slammet och resterna vi samlar upp transporterar vi sedan för vidare bearbetning och eventuell deponering. Vi underhåller och tömmer dag och rännstensbrunnar från slam, vi tömmer slutna tankar, septiktankar, två och trekammarbrunnar, reningsverk, mobila toaletter, pumpgropar, spolrännor, dagvattenbrunnar, industrislam, köksavlopp med mera. Viktigt att nämna är att våra sugbilar kan även utföra viktiga resurser vid översvämningar.

Olje- och fettavskiljning

Dessa typer av uppdrag betraktas som miljöfarliga, där olje och fettslammet som samlas upp klassas som flytande farligt gods. Därför ställ krav på att fordonet är ADR-besiktigat och att föraren genomgått utbildning inom farligt gods för tanktransporter. Tömning skall ske enligt anpassat serviceintervall och vi forslar bort slammet till anläggningar som återvinner oljan och fettet ur medföljande vatten och sediment.

TV-inspektion av ledningar

Mantum kan med hjälp en speciell kamerautrustning utföra inspektion av rörledningar, avlopp, och dagvattentunnlar. Inspektionen utförs som en förebyggande åtgärd där rörsystemets status fastställs och besked ges om nödvändiga insatser innan ett system havererar. Inspektionen är behändig och effektiv och möjliggör inspektion på ställen som betraktas som ”omöjliga”.

Rotskärning

Mantum utför även rotskärning, för att förhindra att trädrötter tränger in i rör- eller kulvertsystem. Vi fräser bort hårda beläggningar som kan påverka kapaciteten negativt. Slamsugning och högtrycksspolning hjälper dig att uppfylla miljökraven. Samtidigt undviker du driftstopp, störningar och kostsamma försäkringsskador.

Kontakta Mantum Entreprenad

Miljö

Tel: 0340-54 55 40
miljo@mantum.se

Slamtömning

Journummer Varberg & Falkenberg

Tel: 070 545 70 44