Tull och tulltjänster

Mantum har status som AEO, Authorised Economic Operator (godkänd ekonomisk aktör), inom EU. AEO är ett EU-gemensamt certifieringsprogram för att skapa en ökad säkerhet i världen samt att effektivisera och harmonisera tullhanteringen i EU. 

AEO

Som godkänd ekonomisk aktör ges en särskild status som gäller i samtliga medlemsländer inom EU. Mantum:s certifikat gäller för både tullförenklingar samt säkerhet och skydd (AEOF).

Fördelarna med en AEO-status innebär bland annat att vi:
- löper mindre risk att varuflöden (fysiska eller dokumentbaserade) till och från gemenskapen blir utsatta för kontroll
- kan lämna önskemål om kontrollplats
- får lättnader i form av reducerat uppgiftslämnande i Föranmälan som införs 1 juli 2009
- får en enklare tillståndshantering
- får ett tilldelat kundstöd med kontaktväg direkt till Tullverket.
 

TDS-system

Med vår anslutning till tullens TDS-system och våra olika tillstånd från Tullverket, kan vi erbjuda följande tjänster:

- Exportförtullning på elektronisk väg samt hjälp med ursprungscertifikat.
- Hantering av oförtullat gods vid vårt tullager E, samt även införtullning i omgångar eller vidaretransitering till tredje land.
- Tullbehandlingar för kundens räkning oavsett om denne har kredit hos Tullverket eller ej.
- Slutliga förtullningar av hemtagningar gjorda av andra ombud.
- Transiteringar på tullgods som skall skickas vidare till 3:e land.
- Hjälp med importlicenser, kvoter och liknande tillstånd.
- Intrastatrapportering till Statistiska Centralbyrån.