Moderna fordon

Mantum disponerar över en fordonspark, som motsvarar våra kunders krav. Samtliga resurser delas in i miljöklasser, i enlighet med de kravnivåer för utsläpp som beslutas inom Europeiska gemenskapen för förbränningsmotordrivna bilar, enligt Lag (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Miljöklassindelningen av tunga motordrivna fordon baseras på EU:s obligatoriska avgaskrav för dieselmotordrivna tunga fordon.

 

De olika motorfordonsklasserna har direkt samband med utsläppen av klimatpåverkande ämnen till luft, mark och vatten. Modernare motorer är effektivare och mer miljövänliga än de gamla motorerna. Satsningar och investeringar på nya resurser återspeglar önskemål från kunder och inte minst kravet på minskad miljöpåverkan från samhället. Mantums fordonspark har idag ett Euro-snitt på 3,60 vilket är ett högt värde i förhållande till rikssnittet och att jämföras med 2010 då snittet var 3,35. Våra fordon av Euro 3, 4 och 5 står för ca 87 % av den totala fordonsparken. Tabellen visar att det främst är andelen Euro 5 som ökat under senaste året.

 

 Fordonspark   2011   2010 
 Euro 1  1%  1% 
 Euro 2   12%  17% 
 Euro 3  42%  47%
 Euro 4  19%  20% 
 Euro 5  26%  15%